ПРОЕКТИ


 

Образование за утрешния ден през учебната 2020/2021 година

В 203. ПЕГ "Свети Методий" във връзка с Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ – между Министерство на образованието и науката - конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН). Извършено бе анкетно проучването на желанията на учениците за участие в дейности по проекта.
Основна цел
- Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.
В 203. ПЕГ има следните клубове по проект "Образование за утрешния ден" са:
- Клуб "Компютърна анимация"

- Клуб "Онлайн инструменти за интерактивни презентации играфични визии"

 

Влез в ОУД

<
Подкрепа за успех през учебната 2020/2021 година

В 203. ПЕГ "Свети Методий" във връзка с Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
В 203. ПЕГ има следните клубове по проект "Подкрепа за успех " по дейност 3. Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съотвествие с чл. 17 и чл. 27 от Наредбата за приобщевещото образование чрез допълнително обучение:

- Клуб "Заедно можем"
- Клуб "Английската граматика - интересна и забавна&quot"
- Клуб "Немски език - 9 клас"
- Клуб "Немски език - 9б клас"
- Клуб "Испански език"
- Клуб "Информационни технологии - 8 клас "
- Клуб "Информационни технологии - 10 клас"
- Клуб "Учим български език заедно "
- Клуб "Езикова култура - Български език и литература "

По дейност 4. Допълнителни обучения във втори гимназиален етап:

- Клуб "Български език и литература в 11 клас"
- Клуб "Приложна химия"
- Клуб "Английски език - 12 клас "

По дейност 5. Осъществяване на обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси:

- Клуб "Забавление и спорт"
- Клуб "Пътешествие в испаноезичния свят "
- Клуб "Социална екология "

 

Влез в ПУ