Проекти

Проект "Твоят час"

 

      В 203. ПЕГ "Свети Методий" във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове бе извършено анкетно проучването на желанията на учениците за участие в дейности по проекта.


В училището са създадени 7 групи за подпомагане по:

-      български език и литература – учител Анелия Делчева

-      математика – учител Мария Прокопиева

-      испански език – учител Станка Самоковска

-      английски език – учител Илиян Войнов

-      руски език – учител Тоня Томова

-      френски език – учител Стела Бояджиева

-      биология и здравно образование – учител Петя Цветкова

По интереси  работят 6 клуба:

-      Да съхраним българското! – ръководител Таня Трапова

-      Млад пътешественик – ръководител Никола Николов

-      Това е ... химия!  - ръководител БорянаТотева

-      Творческо писане – ръководител Любомир Николов

-      За парите и други важни неща – ръководител Олимпия Тенева

-      Спортът е здраве! – ръководител Кристина Драганова