новини


В чест на народните будители


С много вдъхновение и ентусиазъм, ученици от всички паралелки в 203. ПЕГ "Свети Методий",

организираха и проведоха специален тематичен час на класа, посветен на народните будители. С творческо въодушевление,

заедно, като сплотен екип, учениците от всеки клас изработиха свой специален постер за будителите.
БРАВО, ДЕЦА! Поздравления за творческия подход и прекрасните постери!

ГОРДЕЕМ СЕ С ВАС!

Проект "Подкрепа за успех "

Уважаеми родители, скъпи ученици
Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e

конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

(ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проектът е за подкрепа на всички деца,

които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование

и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учеб-

ното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и

личностна реализация. В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на

обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват

дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за

предотвратяване на преждевременното напускане.


Спортуваме заедно

Разнообразни и вълнуващи спортни игри за учениците от 203. ПЕГ "Свети Методий", които се превръщат

в истинско предизвикателство, когато лично учителят по физическо възпитание и спорт активно участва и

допринася за създаване на емоционална спортна атмосфера.
Поздравления за спортния ентусиазъм на прекрасните ни осмокласници от VIIIг клас и мотивиращия ги учител - г-н Иван Василев!


Проектно обучение на английски "Аз и моето семейство"

Вдъхновени, мотивирани и творчески личности са нашите прекрасните осмокласници от VIIIа клас, с чуждоезиков профил английски-немски език.

С много ентусиазъм, те създават свои проекти на английски език за родословното дърво, описват членовете на своето семейство, дискутират на

английски послания, свързани със семейнте ценности. Поздравления за високото ниво на знания по английски език за амбициозните ни осмокласници

и за вдъхновяващия ги учител - г-жа Пандора Стефанова, която успява да ги превърне в активни участници в процеса на обучение и да ги мотивира към

непрекъснато усъвършенстване на знанията и уменията!