новини


 

 

 

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА VIII КЛАС

Уважаеми родители,
Във връзка с обявената родителска среща, днес, 13.09.2021 г., от 18.00 ч., за Ваше улеснение, уточняваме класните стаи и класните ръководители на всеки от класовете:
VIIIA - 50 стая, профил Чужди езици АЕ/НЕ/РЕ - г-жа Адриана Полежанска
VIIIБ - 52 стая, профил Чужди езици АЕ/ИЕ/РЕ - г-жа Снежана Георгиева
VIIIВ - 45 стая, профил Чужди езици ИЕ/АЕ/НЕ, г-н Рафаел Георгиев
VIIIГ - 43 стая, профил Предприемачески с АЕ - г-жа Милена Джурова
VIIIД - 42 стая, Природни науки с АЕ - г-жа Даниела Йонева
Носенето на предпазни маски в сградата на 203. ПЕГ "Свети Методий" е задължително!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!
ОЧАКВАМЕ ВИ! 🙂

 

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ В 203. ПЕГ

 

Скъпи ученици, уважаеми родители,
В съответствие с решение на педагогически съвет към 203.ПЕГ "Свети Методий" , през новата учебна 2021 /2022 година, учениците ще се обучават на две смени съгласно посочения график:

 

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В 203. ПЕГ

Скъпи ученици, уважаеми родители,
Във връзка с изискванията за спазване на противоепидемичните мерки и решение на педагогически съвет на учителите от 203. ПЕГ "Свети Методий", откриването на учебната 2021 /2022 година, ще бъде в следния ред:
1.ТЪРЖЕСТВО
Тържествено откриване на учебната година в двора на училището - присъстват САМО петте паралелки от VIII клас и техните родители.
Начало на тържеството - 9.30 ч.
2. ЧАС НА КЛАСА
Провеждане на първи за учебната година час на класа за среща с класните ръководители и учителите, които ще им преподават през тази учебна година, по следния график:
1. 10.20 - 10.40 ч. - VIII клас
2. 10.50 - 11.10 ч. - IX клас
3. 11.20 - 11.40 ч. - X клас
4. 11.50 - 12.10.ч. - XI клас
5. 12.20 - 12.40 ч. - XII клас
Задължително официално облекло - бели ризи, черни поли за момичета и панталони за момчета (без дънки)!
Моля, спазвайте стриктно графика за провеждането на часа на класа и изискванията на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката за задължително носене на предпазни маски и дистанция!

 

 

 

Отпускане на еднократна помощ за ученици в  VIII клас

 

УВАЖАЕМА РОДИТЕЛИ,

Във връзка с писмо на Държавна агенция „Електронно управление“ с № ДАЕУ-13100/05.08.2021 г., вх. № РУО 1-25867/05.08.2021 г., Ви уведомявам следното:

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в I или в VIII клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

  1. Удостоверение, че детето (децата) е/са записано/и в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище.
  2. Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги – 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, и 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

При възникнали въпроси относно заявяване на услугата можете да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ – тел. 070020341, имейл help@e-gov.bg.

 

 

 

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА
НОВИ УЧИТЕЛИ В 203. ПЕГ
Интервю пред вестник "Стандарт" за трудностите и предизвикателствата в условията на обучение от разстояние в електронна среда.
С благодарност към г-жа Стела Стоянова за оказаната чест и професионален журналистически подход!