новини


Проектно обучение в час по химия

Активното участие на учениците в учебния процес в часовете по химия и опазване на околната среда

ги мотивира да обогатяват с интерес своите знания и умения.

Учениците от IXв клас на 203. ПЕГ „Свети Методий“ с изследователски интерес изготвят проекти и ги

представят под формата на презентации, с лекота решават задачи и попълват кръстословици с основни понятия от

областта на химията. Чрез проектно-базирано обучение в технологична среда, те усъвършенстват уменията си за

определяне и обяснение на природни процеси и явления, свързани с кръговрата на въглерода в природата; способността

си за проучване, използване и анализ на информация представена в презентации.

Чудесно представяне на нашите деветокласници, които демонстрираха отлични изследователски умения и знания за природните

процеси и явления!

Браво, деца!

Поздравления и за мотивиращия ги учител – г-жа Ваня Христова, която провокира интереса им, развива логическото им мислене

чрез решаване на задачи и попълване на кръстословици, възпитава у тях екологична култура!

Изкуството във философския дебат

Интересна провокация е да проведеш философски дебат в условията на обучение от разстояние в електронна среда.

С много ентусиазъм учениците от Xа клас на 203. Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“ дебатираха на тема

„Помагат ли ни модерните технологии?“ Две тези, два отбора, които имаха за задача да защитават своята позиция,

привеждайки конкретни аргументи в подкрепа на своята теза. Голямо БРАВО за нашите прекрасни ученици, които демонстрираха

не само умение да водят дебат, но и отлични познания по английски език, който за тях е първи профилиращ предмет.

Поздравления за интересния замисъл на всеотдайния им учител - г-жа Таня Орбова, която провокира учениците ни да развиват

умение за анализиране и изразяване на аргументирана лична позиция!

Чрез използване на оригинална електронна дъска, те записваха на английски език предимствата и недостатъците, плюсовете и

минусите на разглеждания проблем. По оригинален начин бе обвързано изкуството с проблема за модерните технологии.

Анализирайки посланието на художниците, десетокласниците допълваха своя списък за предимствата и недостатъците от използването

на съвременните технологии.

Голям интерес предзивика и логическата задача - „загадката на Айнщайн“.

ПРОДЪЛЖАВА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ В 203. ПЕГ ДО 31.01.2021 г.

Скъпи ученици, уважаеми учители и родители,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и въз основа на заповед № РД 09-3610/31.12.2020 г.

на министъра на образованието и науката, относно продължаване на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

чрез използване на средствата за информационните и комуникационни технологии за учениците от 5 до 12 клас, както

и заповед № 3359- 194/31.12.2020 г. на директора на училищната институция, всички ученици в 203. ПЕГ "Свети Методий"

продължават учебния процес в условията на ОРЕС за периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г.!