новини


 

Отпускане на еднократна помощ за ученици в  VIII клас

УВАЖАЕМА РОДИТЕЛИ,

Във връзка с писмо на Държавна агенция „Електронно управление“ с № ДАЕУ-13100/05.08.2021 г., вх. № РУО 1-25867/05.08.2021 г., Ви уведомявам следното:

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в I или в VIII клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

  1. Удостоверение, че детето (децата) е/са записано/и в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище.
  2. Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги – 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, и 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

При възникнали въпроси относно заявяване на услугата можете да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ – тел. 070020341, имейл help@e-gov.bg.

СЪРДЕЧНО БЛАГОДАРЯ и на моите всеотдайни колеги - учители по физическо възпитание и спорт в 203. ПЕГ "Свети Методий" - г - жа Светла Димитрова/ Svetla Dimitrova и г-н Иван Василев за професионалното и отговорно отношение към събитието, организирано от община Красно село!
ОГРОМНО БЛАГОДАРЯ и на всички прекрасни ученици от 203.ПЕГ, които взеха активно участие във всички спортни инициативи!

 

Виж още...

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ПРИЕМ ОСМОКЛАСНИЦИ -5 ПАРАЛЕЛКИ С МАКСИМАЛЕН БРОЙ УЧЕНИЦИ.

Изключителна гордост за 203. Профилирана езикова гимназия "Свети Методий" са резултатите от първото класиране на приема за осмокласници за новата учебна 2021/2022 година - И В ПЕТТЕ ни паралелки са класирани по 26 ученици, което е МАКСИМАЛНИЯ допустим брой за паралелка!

 

Виж още...

 

СЪРДЕЧНА БЛАГОДАРНОСТ към г-жа Росина Станиславова - кмет на район "Красно село" за стоплящите думи, мотивиращата подкрепа и партньорство!

СЪРДЕЧНО БЛАГОДАРЯ и на моите всеотдайни колеги - учители по физическо възпитание и спорт в 203. ПЕГ "Свети Методий" - г - жа Светла Димитрова/ Svetla Dimitrova и г-н Иван Василев за професионалното и отговорно отношение към събитието, организирано от община Красно село!
ОГРОМНО БЛАГОДАРЯ и на всички прекрасни ученици от 203.ПЕГ, които взеха активно участие във всички спортни инициативи!

 

Виж още...

Нови учебни маси за 203.ПЕГ.

203.Профилирана езикова гимназия "Свети Методий" ще посрещне своите ученици през новата учебна 2021 /2022 година с освежени класни стаи и нови учебни маси, позволяващи ефективна работа в екипи, развитие на творческото мислене и заложби на всеки наш ученик! Обновената материална база създава уютна атмосфера и стимулира личностното развитие на нашите прекрасни, амбициозни ученици!

 

Виж още...
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА УЧ.2021/2022 ГОДИНА

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 13 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16 юли 2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22 юли 2021 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23 юли 2021 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 27 юли 2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30 юли 2021 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 02 август 2021 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора
до 10 септември 2021 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14 септември 2021 г. вкл.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ДОКУМЕНТИ НА УЧЕНИЦИ, КЛАСИРАНИ В VIII КЛАС В 203. ПЕГ „СВЕТИ МЕТОДИЙ“ СЕ ПРИЕМАТ В кабинет № 24 - II етаж от 8:00 ч до 18:00 ч.

Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас, като подават следните документи:

1. Заявление до директора

2. Оригинал на свидетелство за основно образование

3. Служебна бележка с резултатите от НВО

4. Копие на удостоверение за раждане

Важно съобщение за седмокласниците

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА СЕДМОКЛАСНИЦИ,
От 05.07.2021 г. до 07.07.2021 г. е първият етап за подаване на документи за участие в приема на ученици в VIII клас за учебната 2021/2022 г.
Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране е само по електронен път - онлайн в платформата на МОН https://priem.mon.bg , като използвате входящия номер и кода за достъп, изписани на служебната бележка, която Вашето дете е получило от училището преди изпитите от НВО.
Подаването на заявление може да стане:
- без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
- със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
- със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.
Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп.
Пожелаваме успех!

 

 

 

Виж още...

 

Наградени учители от 203. ПЕГ
Сърдечна благодарност от ръководството на 203. Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“ към целия екип от всеотдайни учители и служители в нашето училище!
Специално благодаря на учителите, които с много ентусиазъм и вдъхновение мотивираха и подготвиха през учебната 2020/2021 година нашите ученици за отлично представяне в състезания, олимпиади и конкурси на общинско, областно и национално ниво!
Скъпи колеги,
БЛАГОДАРЯ ВИ за това, че с амбиция, всеотдайност и упорит труд постигнахте високи резултати, с които всички ние се гордеем!
Таня Трапова
директор на 203. ПЕГ "СВЕТИ МЕТОДИЙ"

 

Виж още...

 

Наградените ученици на 203. ПЕГ
Ръководството на 203. Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“ изказва своята огромна БЛАГОДАРНОСТ към всички наши ученици, завоювали през учебната 2020/2021 г. призови места в състезания, олимпиади и конкурси на общинско, областно и национално ниво!
БРАВО, МИЛИ МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА!
ГОРДЕЕМ СЕ С ВАС!
Таня Трапова
Директор на 203. ПЕГ

 

Виж още...

 

203. Профилирана езикова гимназия "Свети Методий" - гимназия с традиции в изучаването на чужди езици!
През новата учебна 2021/2022 година предлагаме 5 паралелки за VIII клас:
- три паралелки с чуждоезиков профил;
- предприемачески профил;
- профил природни науки (биология, химия)!

 

Виж още...

 

Електронни картички в час по информационни технологии
Изключително забавно за учениците от VIIIв клас на 203. Профилирана езикова гимназия "Свети Методий" е създаването на електронни картички в час по информационни технологии.
Чрез състезателна игра, работейки в отбори, те създават обща за отбора електронна картичка.
По-бързият и с правилен отговор от два отбора, печели правото за нова стъпка в създаването на картичката. 
Поздравления за оригиналният замисъл на урока на г-жа Ани Дойчинова и отличното ниво на знания по информационни технологии на учениците от VIIIв клас!

 

Виж още...