Категории с падащо меню

ЗА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧИЛИЩЕТО

                  

Subcategories

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г. (0)

203 ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „СВЕТИ  МЕТОДИЙ”

 

1618 София, район „Красно село”, ул.”Пчела” №21

 

 

 

Утвърдил: Таня Трапова

/директор/

 

 

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ЗА ПОВЕДЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В

203 ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ СВЕТИ МЕТОДИЙ

 

 

РАЗДЕЛ І

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този кодекс определя етичните правила за поведение на учителите  и служителите в 203 Профилирана Езикова Гимназия „Свети Методий” – гр. София  и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне авторитета на гимназията.

Чл. 2. Дейността на всички работещи в училището се осъществява при спазване принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност,прозрачност,  политическа неутралност, отговорност и отчетност.

Чл.3 (1) Служителите изпълняват служебните си задължения при:

1.  Строго спазване на законодателството в Република България, като съдейства за провеждането на държавна политика в сферата на образованието .

2. Взависимост от функциите, които изпълняват, осъществяват действия, предлагат и вземат решения, водещи до елиминиране на произвола и укрепване на доверието в 203 Профилирана Езикова Гимназия „Свети Методий”– гр. София

3. Извършват дейността си компетентно, обективно и добросъвестно, като се стремят непрекъснато да подобряват работата си в интерес на учениците и техните семейства.

4.Следват поведение, което не накърнява престижа на 203 Профилирана Езикова Гимназия „Свети Методий” – гр. София, не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в своя обществен и личен живот.

5.При изпълнение на служебните си задължения служителите се отнасят любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачитат правата и достойнството на личността и не допускат прояви на дискриминация.

Чл.4. Нормите на този Етичен кодекссазадължителниза всички служителина училището и се следи от Комисия по етика при 203 Профилирана Езикова Гимназия „Свети Методий” – гр. София, която разглежда всички случаи на неговото нарушаване и налага предвидените в него санкции.

 

РАЗДЕЛ ІІ

ЦЕЛИ  НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС

Чл.5. (1)Етичният кодекс има за цел:

1. Да представи основните ценности и принципи, които работещите с деца трябва да знаят и спазват в своята практика;

2. Да утвърдят волята и стремежа на работещите с деца за етичност в практическата им дейност;

3. Да насочат поведението и подпомогнат работещите с деца в решаването на етични дилеми, които срещат в своята практика;

4. Да очертаят моралните отговорности на работещите с деца към детето, към семейството, помежду си и към обществото.

 

РАЗДЕЛ ІІІ

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ДЕТЕТО

Чл.6.(1) Работещите с деца изпълняват своите функции, като се ръководят от основните ценности и принципи:

1  Детството е изключително важен период от живота на човека.

2  Семейството е най- естествената среда за развитието на детето.

3  Да се разбира и уважава уникалността на всяко дете.

4 На всяко дете да сегарантира правото на: свобода на изразяване на мнение;свобода на мисълта, съвестта и религия;формиране на собствени възгледи в правото сида ги изразява свободно;

Чл. 7. Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващи неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форми на въздействие.

Чл. 8. Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, емоционално, нравствено и социално развитие.

Чл. 9. Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния си потенциал.

Чл. 10. Във всички случаи да се защитават по най-добър начин интересите на детето.

Чл. 11. Всяко дете, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за извеждането му от рисковата ситуация.

Чл. 12. Да основаваме практиката си на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всяко дете.

Чл. 13.Да осигуряваме на децата с увреждания равни възможности за достъп до адекватни грижи и образование.

Чл. 14. Да се съобразяваме със специфичната уязвимост на всяко дете.

Чл.15. Да създаваме безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на детето.

Чл. 16. Да не участваме в практики, които не зачитат достойнството на детето или са опасни и вредни за физическото и емоционалнотому здраве и развитие

Чл. 17. Да не участваме в практики, които дискриминират по някакъв начин децата на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности, или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите.

Чл. 18. При съмнение за малтретиране да уведомяваме органите за закрила на детето и да следим дали са предприети необходимите мерки.

Чл. 19.. Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете, да му окажем пълно съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на детето.

Чл. 20. Когато разберем за действия или ситуации, които заплашват здравето и сигурността на детето, ние имаме моралната и законова отговорност да информираме органите по закрила на детето.

Чл. 21. Да опазваме личната информация за възпитаниците си и техните семейства и да я ползваме само и единствено в техен интерес и във връзка и по повод на изпълнение на моралните си и служебните си ангажименти.

 

РАЗДЕЛ ІV

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО

Чл.22.(1)Първостепенна отговорност на служителитее подпомаганена  семейството при отглеждането и възпитанието на децата.

(2) Зачитане достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения.

(3) Уважаване ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и правото му да взема решения за своите деца.

(4) Информиране на семейството за всички решения, отнасящи се до детето и за начина, по който се работи с детето. Когато е възможно, родителите следва да се включват във вземането на такива решения.

Чл. 23.Училището не позволява и не участва в изследванияи проекти, които по някакъв начин могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на детето.

Чл. 24. Да не използватвзаимотношения със семейството за лично облагодетелстване.

Чл. 25. Осигуряване конфиденциалност на информация и зачитане правото на семейството на личен живот,с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа.

Чл. 26. Разкриването на поверителна информация за детето може да стане само с разрешение на семейството. Това не важи в случаите на малтретиране и лоша грижа.

Чл. 27. В случаите на конфликт между членовете на семейството, да се работи открито, споделяйки наблюденията си за детето с цел всички включени страни да вземат информирано решение, като стриктно се въздържаме от вземане страна в конфликта.

 

РАЗДЕЛ V

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО

Чл. 28. Да се работи за създаване на сигурна обществена среда, в която детето да получава адекватни здравни грижи, храна, подслон, възпитание и да живее без насилие.

Чл. 29. Да се работи за подобряване на сътрудничеството между организациите,както и за интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат отношение към благополучието на децата и семейството.

Чл. 30. Да се оказва съдействие за повишаване степента на разбиране на децата и техните нужди от обществото.

Чл. 31. Да работим за популяризиране правата на децата, както и за повишаване чувствителността на обществото към нарушаването им.

Чл. 32. Да работим в подкрепа на законите и политиките, които подпомагат благополучието на децата и семействата им и противопоставяне на тези, които го нарушават.

Чл.33. Да не се предлагат услуги, за които не притежаваме компетентност, квалификация или ресурси и правоспособност.

 

РАЗДЕЛ VІ

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ КОЛЕГИТЕ

Чл. 34. Изграждане и поддържане отношения на уважение, доверие, сътрудничество и коректност.

Чл. 35. Обменяне на информация и ресурси, които имат отношение към благополучието на 203 Профилирана Езикова Гимназия „Свети Методий” и правата на детето.

Чл. 36. Утвърждаване на собствения и на колегите си авторитет,чрез лично поведение и чувство за отговорност., въздържайки се от думи и действия, които биха уронили престижа на професията и проява на нетърпимост към подобни действия

Чл. 37. Служителите нямат право да уронват доброто име или да поставят под съмнение професионализма на колегите си, чрез неуместни изявления или действия.

Чл. 38. Когато противоречията между колеги не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействието на непосредствения ръководител.  Споровете следва да се решават в рамките на добрия тон, като е недопустимо това да става в присъствието на външни лица.

Чл.39. Със своето лично поведение и чувство за отговорност, учителят трябва да дава пример на останалите си колеги, а ръководството  - на своите подчинени.

 

РАЗДЕЛ VІІ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ  НА :                РАЙОН „КРАСНО СЕЛО”, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РУО СОФИЯ-ГРАД ,МОН

Чл. 40. (1) Служителите подпомагат органите на държавна и местна власт с висок професионализъм, безпристрастност и активност при разработването и провеждането на държавната политика, както и при изпълнението на взетите решения и осъществяването на неговите правомощия.

(2) Когато прави предложения пред органите на държавна и местна власт, служителят предоставя цялата информация, отнасяща се до вземането на конкретно решение.

(3) Отговаря на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълнява, като при необходимост пренасочва въпросите към друг служител, притежаващ съответната компетентност.

Чл.41.Служителите извършват административното обслужване законосъообразно,бързо, точно и коректно, освен ако изрично не е посочено друго в нормативен акт, засягащо поверителна информация. В тези случаи се иска разрешение от директора на училището.

 

 

РАЗДЕЛ VІІІ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЦЕННОСТИ

Работещите с деца изпълняват своите функции, като се ръководят от основните ценности и принципи:

Чл. 42.Работещият с деца трябва да притежава определени личностни, морални и социални качества:

1. Компетентност– учителят/служителят притежава знанията, уменията и квалификацията за заеманата длъжност.

2.  Ефективност – учителят/служителят постига максимални резултати от труда си при минимално физическо, емоционално и психическо усилие и разход на ресурси.

3. Отговорност и изпълнителност - учителят/служителя има развито чувство за дълг при изпълнение на трудовите си задължения.

4. Лоялност и коректност - учителят/служителя се отнасят почтенно към родителите, обществото и институциите.

5. Честност - професионалистът, работещ с деца, се стреми да изпълнява работата си качествено и в срок, без дазаблуждава децата и техните семейства за ефективността и ефикасността на своята дейност.

6. Подходящ външен вид – учителят/служителят се стреми да изглежда по начин,  съответстващ на средата, в която работи и добрите нрави в обществото.

 

РАЗДЕЛ ІХ

ПРИНЦИПИ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл.43.Доверието и взаимното уважение между професионалиста и семейството са в основата на взаимоотношенията помежду им. В този смисъл професионалистът се ангажира да работи за изграждане на доверие с децата и родителите, да защитава интересите на децата, с които работи, да защитава принципите на поверителност на информацията, да създава реалистичниочаквания за резултатите от работата си, да избягва действия и ситуации, които биха предизвикали конфликт.

Чл.44.Работещият с деца професионалист целенасочено се стреми към изграждане, утвърждаване и повишаване на доверието и уважението към професията. Затова той се ангажира да развива и популяризира успешни практики, да работи за повишаване на професионалната си отговорност и компетентност, да подпомага професионалното израстване на своите колеги и да насърчава проявите на висок професионализъм и морал, да се стреми към прозрачност и социална отговорност в работата си.

Чл. 45. (1) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот служителите следват поведение, което не уронва престижа на гимназията.

(2)  Служителите се стремят да избягват в поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им полагат усилия да ги преустановят, запазвайки спокойствие и контрол над поведението си.

(3) Служителите спазват благоприличието и деловия вид в облеклото, съответстващи на служебното положение и на институцията, която представлява.

(4) Служителите опазват повереното им имущество с грижата на добър стопанин и не допускат използването за лични цели.Информира своевременно непосредствения си ръководител за загубата или повреждането на повереното му имущество..

Чл. 46. Служителят не може да участва в скандални прояви, с които би могъл да накърни престижа на училището.

Чл. 47. Служителят поставя пред своя ръководител открито и честно проблемите, с които се сблъсква в процеса на работата.

Чл. 48. (1) Служителят противодейства на корупционни прояви и на други неправомерни действия в училището.

(2) Служителят не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да иска и да приема подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните му задължения, на неговите решения или да нарушат професионалния му подход по определени въпроси.

(3) Служителят не може да приема подаръци или облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършване на работа, която влиза в служебните му задължения.

Чл. 49. (1) Служителят е длъжен да спазва служебната йерархия и стриктно да изпълнява актовете и заповедите на горестоящите органи.

(2) Служителят не е длъжен да изпълни нареждане, което засяга неговите права, правата на неговата съпруга или съпруг, роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително. В този случай той е длъжен незабавно да уведоми органа, от когото е получил нареждането.

Чл. 50. Служителят не може да упражнява дейности, посочени в законодателството като несъвместими с неговите задължения и отговорности, както и да получава доходи от такива дейности.

Чл.51. Бивш служител не трябва да използва или да разкрива поверителна информация, получена от него, по време на службата му. Да се въздържа от коментари или действия, които биха причинили загуба на доверие в образователната система или училищната общност.

Чл. 52. При осъществяването на действия, несъвместими с поведението по този кодекс, служителят на гимназиятаследва да подаде молба за прекратяване на трудовите правоотношения .

 

РАЗДЕЛ Х

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 53. Конфликт на интереси възниква, когато служителят има личен интерес, който му влияе до толкова, че пречи на безпристрастното и обективно вземане на решения или изпълнение на служебни задължения.

(1). Служителят трябва да избягва всякакви ситуации, които могат да доведат до конфликт на интереси. При появяването на такъв конфликт той е длъжен да информира веднага ръководителя си.

(2) Служителят не може да използва служебното си положение за лично и на семейството си облагодетелстване, давайки платени уроци по принуда.

(3) Служителят не трябва да допуска възможност друг служител да го постави в реален или предполагаем конфликт на интереси.

(4) В случай на вече възникнал конфликт на интереси и само съобразно с нарежданията на ръководителя му, служителят може да се оттегли от служебнитеси задължения, които са причина за възникването на конфликта.

 

РАЗДЕЛ ХІ

ЕТИЧНА КОМИСИЯ

Чл.54. (1) За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението му казуси към 203 Профилирана Езикова Гимназия „Свети Методий” – гр. София се създава Комисия по етика.

(2) Членовете се избират от Педагогическия съвет за срок от две години.

(3) Те трябва да имат най-малко 3години трудов стаж в училището. Могат да бъдат преизбирани за още две. Следващият избор е след двугодишен интервал.

(4) Комисията се избира в срок до един месец след утвърждаването на Етичния кодекс от Педагогическия съвет.

Чл.55.(1) Комисията по етика разглежда жалби, свързани със спазването на този кодекс и дава задължителни тълкувания на Етичния кодекс.

(2) Комисията по етика приема Правила за дейността си, които се утвърждават на заседание на Педагогическия съвет.

Чл. 56. Всеки заинтересован член  на училищната общност може да внесе жалба в Комисията по етика.

Чл. 57.(1) Комисията по етика разглежда постъпилите жалби и се произнася с мотивирано становище най-късно в едномесечен срок от постъпването им.

(2) Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за налагане на санкция.

Чл. 58. Комисията по етика е длъжнаведнъжгодишно да отчита дейността си пред Педагогическия съвет на гимназията.

Чл. 59(1). Комисията по етика в 203 Профилирана Езикова Гимназия „Свети Методий” е постоянно действаща.

(2) Комисията по етика се състои от 5 души както следва:

1.Директор или зам.- директор по УД;

2. представители педагогически персонал– 2

3. педагогически съветник

4. счетоводител или домакин

(3) На първото си заседание Комисията избира своя председател.

(4) Комисията се свиква при наличието на подаден сигнал.

 

 

РАЗДЕЛ ХІІ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 60. Този кодекс влиза в сила от датата на приемането му.

Чл. 61. При първоначално постъпване на работа в 203 Профилирана Езикова Гимназия „Свети Методий” всеки служител е длъжен да се запознае с разпоредбите на този Кодекс.

Чл.62. При неспазване на нормите на поведение, съдържащи се в този Кодекс, всеки служител носи дисциплинарна отговорност съгласно с Кодекса на труда.

Чл.63 Предложения за промени и допълнения в Етичния кодекс могат да бъдат внасяни директно пред Педагогическия съвет на 203 Профилирана Езикова Гимназия „Свети Методий”.

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ

1. Настоящите вътрешни правила уреждат реда и начините за наблюдение, установяване и докладване на нарушенията.  За нарушения на Етичния кодекс, по смисъа на тези правила, се разбират следните групи прояви:

·         Неспазване на действащото законодателство;

·         Неспазване на вътрешноучилищните документи;

·         Действия и/или бездействия, водещи до разрушаване на доверието към училището;

·         Грубо отношение към учениците, родителите, колегите и външните лица;

·         Проявено неуважение, незачитане правата и достойнството на личността и допускане на прояви на дискриминация поради етнически, религиозни и/или други причини;

·         Прояви на накърняване на авторитета на други учители, служители и външни лица, допуснати във и извън училището;

·         Прояви на недобросъвестно и некомпетентно изпълнение на възложените функции и накърняване интересите на други лица.

 

2. Наблюдението и докладването на посочените в т.1 нарушения да се извършват по две направления:

·         вътрешни  - от педагогически и непадегогически персонал;

·         външни – от родители, граждани, представители на институции.

3. Сигналите за нарушения се приемат в училището и се регистрират във входящия регистър на училището.

4. Всички постъпили сигнали се разглеждат от Комисията по етика на нейни заседания, за което се води протокол.

5. Комисията не е длъжна да разглежда анонимнисигнали.

6. Членовете на Комисията вземат решения с явно гласуване и обикновенно мнозинство – 50%+1.

7. Председателят свиква първо заседание за разглеждане на постъпилия сигнал в седем дневен срок от постъпването му.

8. При необходимост от допълнителни данни и доказателства, се извършва проверка и се провежда разговор със свидетели на нарушението.

9. При невъзможност случаят да се изясни на едно заседание, се насрочва следващи такова в 7-дневен срок от първото.

10. При установяване на нарушения на етичните правила, представляващи и дисциплинарни нарушения, преписката се докладва и на директора на училището, за взети дисциплинарни мерки по Кодекса на труда.

11. За предприетите мерки и наложени наказания директора уведомява председаля на Комисията по етика и лицето, подало сигнал.

12. Санкциите по този кодекс се налагат с цел да се предупреди и превъзпита нарушителя към спазване на етичните норми и да се въздейства възпитателно върху  останалите членове.

13.(1) Санкциите са:

1. Писмено уведомяване на служителя и даване публичност на случая;

2.Предложение до работодателя за дисциплинарно наказание.

(2) Непроизнасянето врегламентираниясрок от получаване на сигнала се счита за мълчалив отказ за налагане на санкция.

«1»