Посетете и нашата facebook страница!

 

 

ВАЖНО!

Учебните занятия ще бъдат подновени на 16.01.2017 (понеделник).

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

 

УЧЕНИЦИ ОТ ПГИЧЕ "СВ. МЕТОДИЙ' ПРОДАВАТ КАРТИЧКИ В ПОДКРЕПА НА ПОСТРАДАЛИТЕ В с. ХИТРИНО

 

ВРЪЧВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА  ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

          На 8.12.2016 г.официално и тържествено  бяха връчени свидетелствата за основно образование на учениците от 10а и 10б клас. Учениците, завършили този етап от своето образование с отличен успех и взели активно участие в училищния живот, получиха грамоти и предметни награди – чаши с логото на гимназията.

Наградите

 

                           10а клас                                                                                                                            10б клас

 

 

 

 


 

 

Начало на "Твоят час"

      В ПГИЧЕ "Свети Методий" във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове бе извършено анкетно проучването на желанията на учениците за участие в дейности по проекта.

     В училището бяха създадени 5 групи за подпомагане: по математика, испански език, английски език, история и цивилизация и биология и здравно образование.

     По интереси ще работят 7 клуба:

     Това е ... химия!  - ръководител Й. Стефанов

     Да опознаем България! – ръководител Т. Трапова

     Творческо писане – ръководител Л. Николов

     Творческо мислене и изява – ръководител Р. Спасов

     За парите и други важни неща – ръководител О. Тенева

     Спортът е здраве! – ръководител К. Драганова

     Аз рисувам и творя! – ръководител вншен лектор

 

 

 

ВАЖНО: График за изпитната сесия м.септември 2016 г.

 

ДОБРЕ ДОШЛИ В ОФИЦИАЛНАТА СТРАНИЦА НА   ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ - ПГИЧЕ  "СВ. МЕТОДИЙ"!

 

  

 

 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

ЗА 2016/17

8 клас: английски език 6

9 клас: английски език 2; испански език 4

10 клас: английски език 2; немски език 4; испански език 2;

втори ЧЕ: руски/ френски/ английски език /по избор/

11 клас: английски език 1 /втори ЧЕ: испански език/;

немски език 3; руски език 1 /втори ЧЕ: английски ез./ 

 

 

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:

РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В 8 КЛАС /ПО НАРЕДБА 11/

от 8.00 до 18.00ч.

2-ри етаж - учителска стая

 

 

 

                 

                 На 04.06.2016г. /събота/  в ПГИЧЕ „Свети Методий”  / район Красно село / се проведе ден на отворените врати.

 

                За целта бяха изградени павилиони на чуждите езици, които се изучават в гимназията, представени бяха електронни презентации, табла и рекламни материали.

 

                Ученици и учители отговаряха на въпросите на седмокласници и родители, желаещи да се запознаят с условията и програмите за чуждоезиково обучение в училището. 

 

               Тези, които не успяха да посетят Деня на отворените врати, очакваме всеки работен ден от 7.30ч. до 16.00ч.

 

               Желаем на всички кандида-гимназизсти успешно класиране и записване в желаната паралелка!

 

  в. Методий”, обявява следните свободни места по класове!мация, моля, последвайте линка по-долу:

За повече информация, моля, последвайте линка по-долу: Профилирана гимназия с изучаване на чужди езици „Св. Методий”, обявява следните свободни места по класове!За повече информация, моля, последвайте линка по-долу:                          

 

                            Уважаеми родители, във връзка с изискванията на писмо с Изх. номер - СО-15-6600-354/23.01.2015, от кмета на Столична община Йорданка Фандъкова, публикуваме следната декларация, касаеща информираността ви във връзка с осъществявания видео контрол на реда в сградата на ПГИЧЕ "Св. Методий". Молим Ви да се запознаете с текста на декларацията и да предадете подписан екземпляр с нанесени данни на ученика и родителя, в канцеларията на училището! Благодарим ви за съдействието!